Overiť doménu
.sk
Zákaznícka zóna
Email: Zabudnuté heslo?
Heslo:
Nemáte u nás účet? Zaregistrujte sa

Ochrana osobných údajov a súkromia

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov a ochrane súkromia

Miroslav Šebek, (IČO: 41735536) - poskytovateľ služieb na portáli SM Hosting.sk sa zaväzuje dodržiavať nižšie uvedené pravidlá zaobchádzania s údajmi o objednávateľoch, kupujúcich a návštevníkoch.

Používaním webu SM Hosting.sk objednávateľ alebo návštevník vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby poskytovateľ spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené nižšie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti poskytovateľa a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Poskytovateľ sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi objednávateľa zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia takéhoto odvolania.

Údaje, ktoré poskytne objednávateľ sú nevyhnutné pre spracovanie a vybavenie objednávky, vystavenie faktúry a ďalšie úkony podľa ochodných podmienok. Ak objednávateľ potrebné údaje neposkytne, poskytovateľ má právo objednávku zrušiť. Pri objednávke sa objednávateľ zaväzuje poskytnúť pravdivé informácie. Udanie nepravdivých informácii je v rozpore so všeobecnými obchodnými podmienkami. Zmluvné strany sa dohodli, že ak je objednávateľ fyzickou osobou, je povinný oznámiť predávajúcemu:

• meno a priezvisko
• adresu vrátane PSČ
• číslo telefónu
• e-mailovú adresu
• v prípade potreby rodné číslo.

Zmluvné strany sa dohodli, že ak je objednávateľ právnickou osobou alebo podnikateľom, je povinný oznámiť predávajúcemu:

• obchodné meno podľa príslušného registra
• adresu sídla vrátane PSČ
• IČO
• DIČ
• číslo telefónu
• emailovú adresu
• meno zodpovednej osoby alebo štatutára.

Objednávateľ odoslaním žiadosti o zasielanie noviniek e-mailom vyjadruje svoj súhlas s tým, aby mu poskytovateľ zasielal správy o činnosti, ponukách a akciách poskytovateľa bez predchádzajúcej žiadosti objednávateľa na zaslanie takýchto správ.

Objednávateľ má právo a povinnosť aktualizovať údaje o sebe priamo v on-line režime na web stránke www.smhosting.sk.